‘Saver is gewoon echt een heel mooi bedrijf’

Of onze medewerkers tevreden zijn? De beelden van bijgaande video spreken voor zich….

Veiligheid

Buiten dat we alle certificeringen in 2018 met goed gevolg afgerond hebben (VCA** en ISO 14001 (kwaliteit) en 9001 (milieu), zijn we dit jaar een nieuwe certificeringsperiode gestart voor de ISO-normen. Deze zijn meer op risico denken gericht. Dit betekent dat we meer zullen gaan kijken naar de risico’s en kansen in het vakgebied en acties gaan implementeren om de risico’s en kansen op te pakken.

Eerste prioriteit in 2019 zal zijn om de ongevallencijfers naar beneden te brengen. Er is namelijk de afgelopen jaren een stijgende trend te zien in de ongevallen met verzuim. Ook de lengte van het verzuim is gestegen en dat betekent dat de ernst van de ongevallen is toegenomen.  Alle reden dus om deze categorie ongevallen in 2019 serieus naar beneden te brengen. Het aantal bijna ongevallen steeg ook, maar dat is juist goed. Dit geeft ons namelijk de kans om zaken te verbeteren en te voorkomen. Het aantal ongevallen zonder verzuim daalde, hetgeen uiteraard goed is.

OR gaat voor pro activiteit
en efficiëntie

Het jaar 2018 stond voor de Ondernemingsraad (OR) in het teken van pro activiteit en efficiëntie. Samen met de nieuwe bestuurder is gezocht naar verbeteringen. Als gevolg daarvan is de vergadercyclus aangepast en zijn de werkafspraken geactualiseerd. Ook trad er in 2018 een nieuw lid toe, Mirek Peka. Op bijgaande foto is ook al Sander Lambrechtse te zien, die in 2019 tot de OR toetrad.

In 2018 behandelde de OR één instemmingsaanvraag: de pilot flexibel werken. Een belangrijke verandering voor het kantoorpersoneel die een ieder meer vrijheid biedt.  Naast Veiligheid, Gezondheid en Milieu, een verplicht onderdeel van iedere vergadering met de bestuurder, zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: ongevallen en incidenten, de directiewisseling, het Grondstoffencentrum, de jaarrekening en begroting, certificeringen, vacatures en de AFAS HRM omgeving. Daarnaast begon een afvaardiging van de OR een nauwe samenwerking met P&O om de Bedrijfseigen Regelingen om te vormen tot een nieuw en goed leesbaar Personeelshandboek.

Personeelsvereniging ‘De Volle Bak’

Personeelsvereniging ‘De Volle Bak’ organiseerde in 2018 weer een aantal activiteiten voor het personeel. Hier ziet u een foto-impressie.

Op de boot

Sinterklaas

In de speeltuin

Pannenkoeken

Wisseling directie

In 2018 besloot Wil van Leijsen na achttien jaar directeurschap van Saver de organisatie per 1 november 2018 te verlaten. Zijn taak is officieel per 8 april 2019 overgenomen door Pascal de Klerk, voormalig adjunct directeur van Saver, die sinds het vertrek van Van Leijsen het directeurschap al waarnemend op zich had genomen.

Wisseling RVC

Na twee volledige termijnen van in totaal 8 jaar is de heer Hans van Gijzen op 1 mei 2018 gestopt als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Saver. In 2017 heeft de werving en selectie voor een nieuw lid plaatsgevonden in samenwerking met ‘Het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders’. De heer Gerrit Mastenbroek is vervolgens per 15 maart 2018 benoemd voor een eerste termijn tot lid van de RvC. Overigens werd mevrouw Conny Westdijk-Wilkes per 1 januari 2018 herbenoemd voor een tweede termijn tot lid van de RvC.


Bekijkt u hier het jaaroverzicht 2018 van stichting De Kringloper, één van onze belangrijkste partners.